PROGRAM

    Program terapii adresowany jest do osób powyżej 18 roku życia, uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Ośrodek jest koedukacyjny. Udział w programie przewidziany jest na czas minimum 12 miesięcy i jest to okres intensywnego treningu społecznego oraz nauki umiejętności psychologicznych, sprawności i dyspozycyjności fizycznych, rozwoju intelektu, samoobsługi, rozwoju sfery kultury i sfery zadaniowo-zawodowej.

SPOŁECZNOŚĆ TERAPEUTYCZNA:

     Pacjenci oraz terapeuci tworzą Społeczność funkcjonującą na zasadach partnerstwa i równych praw. Zebrania Społeczności Terapeutycznej odbywają się codziennie. Szczególne znaczenie w terapii mają interwencyjne zebrania Społeczności, które mogą być zwoływane przez każdego i o każdej porze, i które dotyczą najczęściej kryzysów i są sposobem konstruktywnego ich pokonywania. Społeczność wspiera i stymuluje rozwój swoich członków przez zatwierdzanie, weryfikację i pomoc w realizacji indywidualnych planów terapii. Reguły współżycia w grupie, rozwiązywanie codziennych spraw i problemów, decydowanie o sposobie spędzania czasu – wszystko to podlega dyskusji i jest zatwierdzane przez całą grupę. Każdy może się odwołać do społeczności w trudnej dla siebie sytuacji i otrzymać wsparcie i pomoc. Standardem jest dążenie do jak największej otwartości i naturalności tak, aby relacje w grupie były autentyczne i prawdziwe. Jednym z podstawowych warunków pobytu w ośrodku jest podporządkowanie się decyzji Społeczności.

    W ramach programu pacjenci uczestniczą w zajęciach edukacyjnych indywidualnych i grupowych oraz grupach wsparcia i grupach terapeutycznych. Terapia indywidualna jest prowadzona systematycznie z każdym z uczestników programu. Spotkania dotyczą bieżących problemów i ważnych dla pacjenta spraw, są też okazją do udzielenia indywidualnego wsparcia psychologicznego.

Program terapii podzielony jest na etapy:

1. Nowicjusz

2. Domownik

3 .Starszy Domownik

4. Opiekun

5. Rezydent

 Na każdym etapie są jasno określone cele i zadania, których zrealizowanie umożliwia przejście na kolejny etap za zgodą Społeczności.

Dla każdego z etapów przewidziane są odpowiednie spotkania grupowe:

 

ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA NOWICJUSZY:

     Celem grupy edukacyjnej jest integracja uczestników, a także zapoznanie się z zasadami i wartościami obowiązującymi w Społeczności Terapeutycznej. W ramach zajęć odbywają się również szkolenia dotyczące przepisów BHP oraz chorób zakaźnych (HIV, HCV).

 

GRUPA WSPARCIA DLA DOMOWNIKÓW I STARSZYCH DOMOWNIKÓW:

    Grupa wsparcia dotyczy bieżących spraw uczestników. Ćwiczenie odpowiedzialności, współpracy, obowiązkowości i systematyczności jest podstawowym elementem treningu samodzielności. Duża ilość informacji zwrotnych podczas zajęć grupowych daje możliwość ćwiczenia umiejętności społecznych.

 

GRUPA TERAPEUTYCZNA DLA OPIEKUNÓW I REZYDENTÓW:

     Zajęcia poświęcone są zwiększaniu kompetencji społecznych i emocjonalnych pacjentów, odbywają się w formie warsztatów i treningów. Część zajęć, związana przede wszystkim z pracą nad relacjami z rodziną lub w związkach partnerskich, ma mniej ustrukturalizowany charakter i odbywa się w formie pracy indywidualnej na tle grupy.

 

GRUPA EDUKACYJNA DLA RODZIN PACJENTÓW:

     Program grupy skierowany jest do rodzin pacjentów przebywających w ośrodku powyżej dwóch miesięcy. Celem spotkań jest uświadomienie i zrozumienie zachowań dysfunkcyjnych oraz propozycje zmiany tych zachowań, Zajęcia umożliwiają współpracę rodzin z kadrą terapeutyczną ośrodka w celu wspierania terapii pacjenta. Dwudniowe spotkania rodzin odbywają się raz na dwa miesiące podczas weekendów.Program naszego Ośrodka realizowany jest zgodnie z Kodeksem Etyki Międzynarodowej Federacji Społeczności Terapeutycznych.